ទស្សន៍ទាយ អត្តចរិក និងបុគ្គលិកលក្ខណះរបស់គូព្រេង របស់អ្នកកើតឆ្នាំ ជូត កុរ

ឆ្នាំជូត បើតាមមហាហោរាសាស្ដ្រចិនដែរទាយឆុតបំផុត ទំនាយទាយថាគូព្រេងរបស់អ្នកមានអត្តចរិក និងបុគ្គលិកលក្ខណះដូចតទៅ

គេជាមនុស្សចូលចិត្តយកចិត្តអ្នកដទៃ និងចូលចិត្តទីដែរមានមនុស្សច្រើន។ គេនិងមានភាពរីករាយនៅពេលដែរបាននិយាយជាមួយអ្នកដទៃ។ គេចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែរងាយៗ ស្លៀកពាក់សាមញៗនិងជាមនុស្សបើកចំហរ។

គេជាមនុស្សមិនចូលចិត្តលាក់រឿងសម្ងាត់ហើយជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់និងរឿងស្នេហានិងមិនអោយអ្នកណាមករញ៉េរញៃជាមួយអ្នកបនឡើយ។ និងជាមនុស្សចេះជួយយកទុក្ខធុរះអ្នកជុំវិញខ្លួន ហើយជាមួយគ្នានេះដែរ យើងខ្ញុំ ក៏សូមបួងសួង (ស៊ែរ) ដល់វត្ថុសក្តិសិទ្ធ ផងទាំងពួង ក្នុងលោក សូមឲ្យអស់លោកអ្នក ជួបតែលាភសំណាង និងមានសុភមង្គលជារៀងរហូត។ សូមធ្វើការខមិន ៨៨៩៩ ដើម្បីសេចក្ដីប្រាថ្នាអ្នកបាសម្រច។

ឆ្នាំកុរ បើតាមមហាហោរាសាស្ដ្រចិនដែរទាយឆុតបំផុត ទំនាយទាយថាគូព្រេងរបស់អ្នកមានអត្តចរិក និងបុគ្គលិកលក្ខណះដូចតទៅ

គេជាមនុស្សរូសរាយ និយាយលេងសើច និងចូលចិត្តទីដែរមានមនុស្សអ៊ូរអរ។ គេនិងមានភាពរីករាយនៅពេលដែរបាននិយាយជាមួយមនុស្សដែរគេស្រលាញ់។ គេចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែរអ្នកដទៃគិតថាលំបាក ចំពោះការស្លៀកពាក់គឺសាមញៗនិងជាមនុស្សបើកចំហរ។ គេជាមនុស្សមិនចូលចិត្តលាក់រឿងសម្ងាត់ហើយជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់និងរឿងស្នេហានិងមិនអោយអ្នកណាមករញ៉េរញៃជាមួយអ្នកបនឡើយ។

និងជាមនុស្សចេះជួយយកទុក្ខធុរះអ្នកជុំវិញខ្លួន ហើយជាមួយគ្នានេះដែរ យើងខ្ញុំ ក៏សូមបួងសួង (ស៊ែរ) ដល់វត្ថុសក្តិសិទ្ធ ផងទាំងពួង ក្នុងលោក សូមឲ្យអស់លោកអ្នក ជួបតែលាភសំណាង និងមានសុភមង្គលជារៀងរហូត។ សូមធ្វើការខមិន ៧៧៧៧ ដើម្បីសេចក្ដីប្រាថ្នាអ្នកបានសម្រច។

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *